اسکان ۲۷ هزار دانشجو در ۳۲۱ خوابگاه غیردولتی

0

۳۲۱ خوابگاه غیر دولتی و ظرفیت ۲۷ هزار نفر در کشور آماده پذیرش دانشجویان خواهند بود. 

به گزارش همایش نیوز،  تصدی گری دولت کاهش یافته و بخش خصوصی فعال تر از قبل شده است.

 شورای نظارت و ارزیابی  دستورالعمل اجرایی را مبنی بر نظارت دریافت کرده اند

 این دستورالعمل نیاز به بازنگری داشت که در دست اجرا قرار گرفته است.

از این رو باید معاونان و مدیران دانشگاهی گردهم آمده و جلسه ای را به منظور رسیدگی به این دستورالعمل ها تشکیل دهند.

صندوق رفاه دانشجویی در خصوص اهمیت این بازنگری اعلام کرد: سه سال اعتبار این دستورالعمل به پایان رسیده و  الزام به بازنگری وجود دارد.

لیست سراها و به عبارتی پانسیون های غیردولتی باید تهیه شده و به تایید مراکز استانی برسد.

Comments are closed.