اعطای ۵ هزار میلیارد تسهیلات در طول یک سال

0

تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به شرکت های دانش بنیان از خرداد ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۷ به ۵۰ هزار و ۸۰ میلیارد ریال رسید.

به گزارش همایش نیوز،ر به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی شده، بانک های خصوصی و موسسات اعتباری و بانک های دولتی به شرکت های دانش بنیان در مدت مذکور به ترتیب ۲۳۶۰۵.۵، ۱۴۸۲۵.۷ و ۱۱۶۵۳.۲ میلیارد ریال بوده است.

بر این اساس در سه ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ معادل ۱۲۷۸۵.۵ میلیارد ریال تسهیلات به ۳۷۷ شرکت دانش بنیان (به طور متوسط به هر شرکت ۳۳.۹ میلیارد ریال) اعطا شده است.

لازم به ذکر است در این مدت بانک های ملی و ملت به ترتیب با ۲۹۶۳.۳ و۲۹۱۶.۶ میلیارد ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند.

مانده کل تسهیلات اعطایی به ۱۱۲۹ شرکت دانش بنیان در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ معادل ۶۲۲۳۱.۳ میلیارد ریال (میانگین ۵۵.۱ میلیارد ریال به هر شرکت) است‌که بیشترین مانده به بانک های ملی ( ۱۲۰۵۷.۴میلیارد ریال ) ، ملت ( ۹۱۴۴.۹ میلیاردریال) و صادرات ( ۸۵۴۴.۹ میلیارد ریال ) تعلق دارد.

همچنین مانده مطالبات غیر جاری به میزان ۱۰۴۲۱.۳ میلیارد ریال ( متعلق به ۱۷۸ شرکت ) و معادل ۱۶.۷ درصد کل مانده تسهیلات است.

مانده مطالبات غیر جاری  شامل ۲۶۸۹.۳ میلیارد ریال سررسید گذشته ( ۸۵ شرکت ) ، ۲۲۵۰.۱ میلیارد ریال معوق (۴۱ شرکت ) و ۵۴۸۱.۹ میلیارد ریال مشکوک الوصول ( ۵۲ شرکت ) است.

Comments are closed.