فراخوان مقاله چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

0

سطح برگزاری: ملی
محورهای همایش
۱- چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران.

۲- چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران.

۳- منابع و مسائل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های بازیافتی در ایران.

۴- مسائل انتقال مدیریت بهره برداری و نگهداری سامانه‌ها و شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران.

۵- مسائل حکمرانی، دیپلماسی و حقوق آب در ایران.
محورهای همایش
برگزار کنندگان: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری همایش: ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۷
سایت همایش: www.swem.ir
تلفن تماس دبیرخانه: —
آدرس دبیرخانه: کرج – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران – گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
محل برگزاری: کرج – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ایمیل: info.swem@gmail.com

Comments are closed.