سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران

0

به گزارش همایش نیوز، سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران توسط انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ در شهر تهران برگزار میگردد.

محورهای عمومی:

  1. ارگونومی فیزیکی و سخت افزار(طراحی محصول)
  2. ارگونومی شناختی (طراحی نرم افزار، خطای انسانی، عملکرد شغلی)
  3. ارگونومی سازمانی و مشارکتی (طراحی سازمانی، استرس شغلی، بهره وری، کیفیت)
  4. ارگونومی محیطی
  5. ارگونومی فرهنگی و اجتماعی
  6. ارگونومی توانبخشی (سالمندی، توانمندسازی، معلولیت)

ارگونومی و ایمنی

Comments are closed.