همسران با شخصیت مرزی هیچگاه به رضایت درونی نمی رسند

0

سرویس علمی: حضور یک زن یا مرد با شخصیت مرزی آسیب هایی را در خانواده تولید می کند که احتمال فروپاشی آن را افزایش می دهد.

#پژوهشی تحت عنوان « آسیب های تعاملی زوجین در خانواده های زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بر اساس مصاحبه با خانواده» به روش مطالعه کیفی در میان ۱۲ خانواده درمانگر و روان پزشک انجام گرفته است.

محقق در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که «مردان با همسران مبتلا به شخصیت مرزی، دچار چه آسیب های تعاملی هستند؟ »
جامعه پژوهش را همه متخصصان خانواده در حوزه درمان روان شناختی تشکیل می دهد.
چهار مقوله جمع بندی شده عبارتند از «آسیب های فردی مؤثر بر زندگی زوجی، آسیب های بین فردی اجتماعی، آسیب های بین فردی زوجی و آسیب های بین فردی خانوادگی» بود.

نتایج نشان داد همسران مبتلا به شخصیت مرزی نه تنها برای طرف مقابل خود موجبات مشکلات را فراهم می کنند بلکه هیچ گاه از خودشان به رضایت درونی نمیرسند.
اختلال شخصیت مرزی یکی از انواع اختلالات شخصییت است که بی ثباتی هیجانی شاخص مهم آن به حساب می آید. این اختلال با الگوی بلند مدت رفتار غیر طبیعی در روابط بین فردی، احساسا ناپایدار درباره خود و هیجانات پایدار مشخص می گردد.
اغلب ترس شدید از طرد، رفتار های پرخطر مکرر، احساس پوچی و خود آزاری در اینگروه مشاهده می شود.

منبع: مریم فاتحی زاده. مجله تحقیقات علوم رفتاری ۱۳۹۶ ؛ ۱۵ ( ۱ 🙂 ۱۱۰

Comments are closed.