کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و اقتصاد 

0

برگزارکننده : موسسه رویداد پردازش رستان

۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

محور های همایش

کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و اقتصاد

محورهای همایش :

 • مدیریت:
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت تحول
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت کارآفرینی و نوآوری
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت آینده پژوهی
 • مدیریت بازار
 • مدریت تکنولوژی
 • تحقیق و توسعه
 • مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • خلاقیت
 • نوآوری و کارآفرینی
 • مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین
 • مدیریت تولید
 • فرآیند و عملیات
 • مدیریت کیفیت بهره برداری و تعالی سازمانی
 • مدیریت بحران
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت بیمه و پوشش ریسک در اقتصاد
 • مدیریت پروژه و مدیریت برنامه
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت ورزشی
 • مدیریت شهری
 • تجارت الکترونیک
 • مدیریت جهانگردی و گردشگری
 • علوم رفتاری در مدیریت
 • مدیریت گمرکی
 • مدیریت فرهنگی
 • و سایر موضوعات مرتبط
 • اقتصاد:
 • مدیریت اقتصاد
 • اقتصاد بازرگانی
 • اقتصاد عمومی دولتی
 • اقتصاد منابع
 • رویکرد های نوین در اقتصاد جهانی
 • مردمی سازی اقتصاد
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد سنجی
 • رشد اقتصادی
 • نظام های اقتصادی
 • اقتصاد توسعه
 • اقتصاد کشاورزی
 • برنامه ریزی اقتصادی
 • اقتصاد شهری، اقتصاد انرژی
 • توسعه اقتصادی تولید و مدیریت مالی
 • سرمایه گذاری
 • اقتصاد بین الملل
 • بانکداری
 • مالیات و امور مالیاتی
 • علوم انسانی:
 • علوم تربیتی
 • علوم اجتماعی
 • روانشنانسی
 • حقوق بین المللی
 • علوم انسانی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی اجتماعی
 • پژوهش در هنر
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • جامعه شناسی
 • کتابداری
 • علوم رفتاری
 • علوم سیاسی

Comments are closed.