حمایت از ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری در مرحله ارزیابی

0

اجرایی تر شدن مقالات زیست فناوری یکی از اهداف ستاد توسعه زیست فناوری است بدین منظور، مقالات زیست فناوری از سوی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی حمایت می شوند تا به مرحله اجرایی برسند.

به گزارش همایش نیوز، ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺣﻮزه زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری از ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﺘﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

هدف از این اقدام ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از سوی ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری است. اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ که در ﺿﻮاﺑﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎد ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮند. 

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻻتی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه  ISIکه در یک، چهارم صدر مقالات بیوتکنولوژی قرار دارند مشمول حمایت

Comments are closed.