مبدع دکترین ضد بازاریابی: کیفیت باید در ذات محصول باشد نه در صدای بازاریاب

به گزارش همایش نیوز، پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم بهانه ای شد تا با ریاست کنفرانس اسرافیل شیرازی مبدع دکترین آنتی مارکتینگ ، گفتگویی داشته باشیم. وی که ریاست گروه علمی تخصصی« راه حل های آنتی مارکتینگ» را عهده دار است ، دانشجوی دکتری مدیریت استرلتژیک است و از … ادامه خواندن مبدع دکترین ضد بازاریابی: کیفیت باید در ذات محصول باشد نه در صدای بازاریاب