همایش آموزش رویکرد نوین ایدز

0

به گزارش #همایش نیوز، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ، همایش آموزش رویکرد نوین ایدز برای روانشناسان شاغل در مراکز درمان سوء مصرف مواد استان  در سالن امام جواد (ع) برگزار شد.

به منظور شناسایی و تشخیص و درمان بموقع واحد روانپزشکی و درمان اعتیاد معاونت درمان با همکاری معاونت آموزشی و مدیریت  بیماری های واگیر و غیر واگیر معاونت بهداشتی اقدام به برگزاری #همایش آموزش رویکرد نوین ایدز نموده است و بیماران مراکز درمان سوء مصرف مواد  خصوصی و دولتی توسط روانشناسان مراکز بررسی و مشاوره می گرددند و ضمن همکاری معاونت بهداشت  کیت های آزمایشگاهی در اختیار مراکز قرار می گیرد تا تست های مربوطه انجام و در صورت شناسایی سایر اقدامات  توسط مراکز درمان سوء مصرف مواد و همکاران واحد بیماریهای معاونت بهداشتی  پیگیری  می گردد.

گفتنی است: اچ ای وی عامل ویروسی بیماری عفونی است که قابل کنترل می باشد و اغلب آن را به نام ایدز می شناسند، در صورتی که ایدز آخرین مراحل عفونت اچ آی وی است که در صورتی  که فرد تحت مراقبت و درمان باشد هرگز اتفاق نمی افتد. اچ آی وی از طریق خون و فرآورده های آن، از راه های جنسی و تزریق  انتقال می یابد.

لازم به ذکر است: که استان دارای ۵۱ مرکز درمان سوء مصرف مواد خصوصی و دولتی  می باشد که بیماران در این مراکز خدمات درمانی ، دارویی و روانشناسی را دریافت می نمایند.

Comments are closed.